GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en rättslig ram som anger riktlinjer för insamling och behandling av personuppgifter från individer som bor i Europeiska unionen (EU). Eftersom förordningen gäller oavsett var webbplatser är baserade, måste den beaktas av alla webbplatser som lockar europeiska besökare, även om de inte specifikt marknadsför varor eller tjänster till EU-invånare. GDPR kräver att EU-besökare ska lämnas ut ett antal uppgifter. Webbplatsen måste också vidta åtgärder för att underlätta sådana EU-konsumenträttigheter som ett snabbt meddelande i händelse av intrång i personuppgifter. Förordningen antogs i april 2016 och trädde i full effekt i maj 2018, efter en tvåårig övergångsperiod.

Behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, org. nr för enskild firma, fastighetsbeteckning, kundnummer och fotografier där personer går att känna igen. Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. För juridiska personer är organisationsnumret inte en personuppgift. Uppgifter om anställda och styrelseledamöter är däremot personuppgifter. Behandling av personuppgifter är i princip all hantering av personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur vi samlar in personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kommer normalt direkt från dig eller generas i samband med att du använder våra tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig som kund via publikt tillgängliga personuppgifter som t.ex. kontaktuppgifter, personnummer och betalningsanmärkningar, via bland annat Transportstyrelsen och andra samarbetspartners. Med ditt medgivande kan vi även samla in uppgifter som kan innehålla personuppgifter från t.ex. banker, Skatteverket och Klarna.

Vilka personuppgifter vi behandlar

För dig som är kund är de typer av personuppgifter vi har samlat in kopplat till den tjänst vi utför, t.ex. namn, titel, kontaktuppgifter, arbetsplats, personnummer (tillika org.nr för enskild firma), fastighetsbeteckning/innehav, registrerade bilar, skatteuppgifter och andra ekonomiska uppgifter, betalningsinformation, kontonummer och kontoinformation och faktureringsuppgifter. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du har lämnat vid dina kontakter med oss. Vidare kan vi komma att behandla uppgift om kund eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person.
Vi behandlar också uppgifter om andra personer som är aktuella inom ramen för våra uppdrag. Dessa personer kan vara konsulter, sakkunniga, anställda hos bolag som förvärvas eller säljs, avtalsparter eller liknande.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig är Hjort Konsultbyrå AB, 556585-1853.